Stationsstraat 44 - 5121 ED Rijen|Telefoon: 0161-224457|E-mail: info@dmradvocaten.nl
Stationsstraat 44
5121 ED Rijen
Telefoon: 0161-224457
E-mail: info@dmradvocaten.nl

mr. Selda van Reeven-Özer

Selda van Reeven-Özer is haar rechtenstudie begonnen aan de Universiteit van Tilburg, welke zij in februari 2006 heeft afgerond na een praktijkstage bij de afdeling jeugdrecht van de rechtbank Dordrecht. In het kader van haar stage heeft zij een onderzoek gedaan naar de Wet op de Jeugdzorg. Na afronding van haar studie is zij aldaar aangevangen met haar werkzaamheden als gerechtssecretaris, eerst bij de afdeling jeugdrecht gevolgd door de afdeling familierecht.

Zij heeft dan ook ruime ervaring op het gebied van ondertoezichtstellingen, echtscheidingen, gezag, omgang, alimentatie en boedelscheidingen.

Na ruim twee jaar bij de rechterlijke macht, heeft Selda de overstap gemaakt naar de advocatuur. Zij heeft eerst gewerkt op een middelgroot kantoor in Breda en later op een kleiner kantoor in Dordrecht. In 2011 is zij begonnen in Rijen bij Advocatenkantoor Daniëls, waar zij met veel liefde en plezier heeft gewerkt. Op 1 juli 2018 heeft zij samen met haar collega Daphne het huidige kantoor opgericht.

Ook als advocaat heeft Selda zich volledig gericht op het personen- en familierecht en het jeugdrecht. Dit betekent dat zij u bijstand kan verlenen in zaken zoals echtscheidingen, zowel eenzijdig als gemeenschappelijk, erkenning, gezag, omgang, alimentatie en boedelscheidingen alsmede op het gebied van erfrecht. Ook kan zij u helpen bij het regelen van de gevolgen van de beëindiging van een samenleving dan wel de ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Verder wordt Selda regelmatig door de rechtbank benoemd als bijzondere curator in afstammingszaken en beschikt zij over expertise aangaande ondertoezichtstellingen.

Selda is deskundig op het gebied van internationaal familierecht. Bovendien kan zij haar cliënten te woord staan in de Turkse taal.

Selda is betrokken en begaan met haar cliënten, vindt het belangrijk dat haar cliënten zich gehoord voelen en heeft passie voor het werk wat zij doet.

mr. Selda van Reeven-Özer
Advocaat
mr. Selda van Reeven-Özer

Selda van Reeven-Özer is haar rechtenstudie begonnen aan de Universiteit van Tilburg, welke zij in februari 2006 heeft afgerond na een praktijkstage bij de afdeling jeugdrecht van de rechtbank Dordrecht. In het kader van haar stage heeft zij een onderzoek gedaan naar de Wet op de Jeugdzorg. Na afronding van haar studie is zij aldaar aangevangen met haar werkzaamheden als gerechtssecretaris, eerst bij de afdeling jeugdrecht gevolgd door de afdeling familierecht.

mr. Daphne Marcus

Na twaalf jaar werkzaam te zijn geweest bij hetzelfde advocatenkantoor werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en maakte Daphne per 1 juli 2018 de stap naar een eigen kantoor. Een kantoor met een enthousiast jong team, met veel ervaring op het gebied van strafrecht, personen- en familierecht, letselschade en verbintenissenrecht. Persoonlijke benadering en laagdrempeligheid zijn de pijlers waarop het kantoor rust.

Spreekuur

Rechtsgebieden:
 • Aansprakelijkheidsrecht>
 • Arbeidsrecht>
 • Bestuursrecht>
 • Consumentenrecht>
 • Contracten / overeenkomsten>
 • Erfrecht>
 • Faillissementsrecht>
 • Huurrecht>
 • Letselschade>
 • Mediation / bemiddeling>
 • Ondernemingsrecht>
 • Personen- en familierecht>
 • Sociale Zekerheidsrecht>
 • Strafrecht>
Indien sprake is van schade veroorzaakt door een ander, kan degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade. In dit kader kan er namens u een vordering tot schadevergoeding worden ingesteld. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die door een ander is geleden. In dat geval kan er namens u verweer gevoerd worden tegen deze aansprakelijkstelling.<contact opnemen>
In het arbeidsrecht zijn regels te vinden onder andere over de arbeidsovereenkomst en de verhouding tussen werknemer en werkgever. Wij kunnen u helpen bij het voeren van verweer tegen een ontslagprocedure en bij het vorderen van achterstallig loon. Ook kunnen wij u informeren over vraagstukken met betrekking tot ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en u van advies voorzien indien er sprake is van letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. Ook werkgevers kunnen bij ons terecht in verband met vragen rondom het arbeidsrecht, bijvoorbeeld in verband met het aanvragen van ontslag van één of meer werknemers via het UWV Werkbedrijf of het kantongerecht.<contact opnemen>
Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid, bijvoorbeeld de gemeente of de provincie. Ook geeft het bestuursrecht antwoord op vragen over de wijze waarop de overheid beslissingen moet nemen en wat u kunt doen als u het met een dergelijke beslissing niet eens bent. Wij kunnen u bijstaan in kwesties met uiteenlopende onderwerpen zoals subsidies, vergunningen, handhaving en bestuursdwang, planschade, ruimtelijke ordening en uitkeringen. Ook kunnen wij u helpen met het instellen van bezwaar/beroep/cassatie tegen een aanslag van de Belastingdienst.<contact opnemen>
Consumenten zijn personen die goederen en diensten verbruiken. De regels die de consument moeten beschermen, wordt ook wel het consumentenrecht genoemd. Wij staan consumenten bij in geval van gebreken aan het gekochte en kunnen antwoord geven op vraagstukken met betrekking tot garantie. Ook kunnen wij u helpen bij het ongedaan maken van een koopovereenkomst al dan niet door tussenkomst van een rechter.<contact opnemen>
Contracten of overeenkomsten kunnen erg belangrijk zijn, aangezien je met een goede en duidelijke overeenkomst problemen in de toekomst kunt voorkomen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van contracten tussen ondernemingen onderling, tussen ondernemingen en particulieren dan wel tussen particulieren onderling op diverse rechtsgebieden. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld arbeidscontracten en huurcontracten. Ook kunnen bij u bijstaan bij het vorderen van nakoming of juist ongedaanmaking van een overeenkomst.<contact opnemen>
Het erfrecht regelt de gevolgen van overlijden met betrekking tot bezittingen en schulden van de overledene. Op dit gebied kunnen wij u adviseren en voor u procederen inzake de verdeling van een nalatenschap en u helpen met vraagstukken aangaande de wijze van verdeling van een nalatenschap.<contact opnemen>
Faillissementsrecht is aan de orde op het moment dat een bedrijf failliet gaat. Wij kunnen u niet alleen helpen bij het aanvragen van een faillissementsprocedure, maar kunnen u ook bijstaan op het moment dat er namens u verweer gevoerd dient te worden. Ook kunnen wij u terzijde staan in geschillen met betrekking tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).<contact opnemen>
De regels die gelden voor iedere huurovereenkomst zijn te vinden in het huurrecht. Partijen mogen van deze regels afwijken. Doen zij dat niet dan gelden de regels zoals deze zijn opgenomen in de wet. Op het gebied van het huurrecht behartigen wij de belangen van huurder en verhuurder van zowel woonruimte als bedrijfsruimte. Ook kunnen wij u helpen bij de ontbinding van huurcontracten, eventueel via een procedure bij de kantonrechter. Daarnaast behoort het bemiddelen, adviseren en eventueel procederen bij problemen met huurachterstanden en onderhoudsgebreken tot onze werkzaamheden.<contact opnemen>
Heeft u letsel opgelopen door een ongeval of door een medische misser? Dan kunt u bij ons terecht voor het vorderen van schadevergoeding als gevolg van letsel. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan bedrijfs- en verkeersongevallen. Ook kunnen wij u helpen bij het indienen van een vorderring benadeelde partij in een strafzaak tegen de verdachte namens het slachtoffer dat letsel is toegebracht.<contact opnemen>
Indien partijen via bemiddeling tot een oplossing van het geschil komen, kan dit leiden tot een bevredigende oplossing voor beide partijen. Alsdan hoeft het geschil niet in een procedure te worden behandeld, zodat uw probleem snel en efficiënt wordt opgelost. Mediation kan bijvoorbeeld ingezet worden bij echtscheidingen, arbeidsconflicten, belastingzaken of uitkeringskwesties.<contact opnemen>
Op het gebied van ondernemingsrecht kunnen wij helpen bij het oplossen van geschillen of voorkoming van problemen tussen ondernemingen onderling, bij geschillen tussen ondernemingen met particulieren of overheidsinstellingen en bij geschillen met betrekking tot productaansprakelijkheid. Wij kunnen adviseren, contracten opstellen, algemene voorwaarden maken, maar zijn er ook voor incasso van uw vorderingen.<contact opnemen>
Het personen- en familierecht omvat onder andere de onderwerpen afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. Wij kunnen u bijstaan inzake verzoek tot een echtscheiding (gezamenlijk of namens één van partijen) of het verweren tegen een verzoek tot echtscheiding. Daarnaast kunt u bij ons onder andere terecht voor de verdeling van de boedel tussen echtgenoten, het verzoeken van een vermeerdering of vermindering van alimentatie, het vaststellen van een zorg- en contactregeling voor de kinderen en het regelen van het gezag over kinderen.<contact opnemen>
Op het gebied van sociale zekerheidsrecht kunnen wij u helpen met vraagstukken terzake bijvoorbeeld ww-, aow-, wwb-, wao-, wia-, wga- en/of wajong-uitkeringen en vraagstukken over de samenloop van werk en uitkering. Ook kunnen wij u bijstaan bij het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep tegen een afgewezen, ingetrokken of verlaagde uitkering.<contact opnemen>
In het strafrecht zijn de regels te vinden waarin is vastgelegd welk gedrag strafbaar is en welke straffen op dit gedrag staan. Indien u wordt verdacht van een strafbaar feit kunnen wij u bijstaan zowel voor als tijdens de strafrechtelijke procedure. Ook kunnen wij namens u beroep en cassatie instellen tegen een veroordeling. Verder kunnen wij de jeugdige verdachte in het jeugdstrafrecht bijstaan, namens u schadevergoeding vorderen van de dader van een strafbaar feit en beklag indienen tegen de niet-vervolging van een verdachte.<contact opnemen>
Aangesloten bij: Landelijk Netwerk Gratis Inloopspreekuur Advocaten