Stationsstraat 15 - 5121 EB Rijen|Telefoon: 0161-224457|E-mail: info@dmradvocaten.nl
Stationsstraat 15
5121 EB Rijen
Telefoon: 0161-224457
E-mail: info@dmradvocaten.nl

Daniëls | Marcus | Van Reeven Advocaten

Daniëls | Marcus | Van Reeven Advocaten biedt een breed scala aan rechtsgebieden en staat zowel bedrijven als particulieren bij. We geven advies, bemiddelen en indien nodig procederen we.

We hebben een netwerk van deskundigen, zoals ervaren bouwkundigen, belastingadviseurs en accountants, die in voorkomende gevallen geraadpleegd kunnen worden. Dit houdt in dat wij vrijwel ieder juridisch geschil voor u kunnen behandelen.

Advocaten

Het advocatenkantoor heeft 2 advocaten: mr. Selda van Reeven-Özer en mr. Daphne Marcus.

Beiden hebben ruime kennis en ervaring binnen de rechtsgebieden die het kantoor aanbiedt. Daarnaast hebben ze ieder hun eigen specialisaties en werkgebieden zodat we u altijd van dienst kunnen zijn.

Rechtsgebieden

Omdat Daniëls | Marcus | Van Reeven Advocaten een algemene praktijk voert, kunnen wij u op zeer diverse gebieden behulpzaam zijn. Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit het geven van advies, het voeren van procedures en het bemiddelen tussen partijen. Ons kantoor staat zowel bedrijven als particulieren bij.

Gratis spreekuur

Rechtsgebieden:
 • Aansprakelijkheidsrecht>
 • Arbeidsrecht>
 • Bestuursrecht>
 • Consumentenrecht>
 • Contracten / overeenkomsten>
 • Erfrecht>
 • Faillissementsrecht>
 • Huurrecht>
 • Letselschade>
 • Mediation / bemiddeling>
 • Ondernemingsrecht>
 • Personen- en familierecht>
 • Sociale Zekerheidsrecht>
 • Strafrecht>
Indien sprake is van schade veroorzaakt door een ander, kan degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade. In dit kader kan er namens u een vordering tot schadevergoeding worden ingesteld. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die door een ander is geleden. In dat geval kan er namens u verweer gevoerd worden tegen deze aansprakelijkstelling.<contact opnemen>
In het arbeidsrecht zijn regels te vinden onder andere over de arbeidsovereenkomst en de verhouding tussen werknemer en werkgever. Wij kunnen u helpen bij het voeren van verweer tegen een ontslagprocedure en bij het vorderen van achterstallig loon. Ook kunnen wij u informeren over vraagstukken met betrekking tot ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en u van advies voorzien indien er sprake is van letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. Ook werkgevers kunnen bij ons terecht in verband met vragen rondom het arbeidsrecht, bijvoorbeeld in verband met het aanvragen van ontslag van één of meer werknemers via het UWV Werkbedrijf of het kantongerecht.<contact opnemen>
Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid, bijvoorbeeld de gemeente of de provincie. Ook geeft het bestuursrecht antwoord op vragen over de wijze waarop de overheid beslissingen moet nemen en wat u kunt doen als u het met een dergelijke beslissing niet eens bent. Wij kunnen u bijstaan in kwesties met uiteenlopende onderwerpen zoals subsidies, vergunningen, handhaving en bestuursdwang, planschade, ruimtelijke ordening en uitkeringen. Ook kunnen wij u helpen met het instellen van bezwaar/beroep/cassatie tegen een aanslag van de Belastingdienst.<contact opnemen>
Consumenten zijn personen die goederen en diensten verbruiken. De regels die de consument moeten beschermen, wordt ook wel het consumentenrecht genoemd. Wij staan consumenten bij in geval van gebreken aan het gekochte en kunnen antwoord geven op vraagstukken met betrekking tot garantie. Ook kunnen wij u helpen bij het ongedaan maken van een koopovereenkomst al dan niet door tussenkomst van een rechter.<contact opnemen>
Contracten of overeenkomsten kunnen erg belangrijk zijn, aangezien je met een goede en duidelijke overeenkomst problemen in de toekomst kunt voorkomen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van contracten tussen ondernemingen onderling, tussen ondernemingen en particulieren dan wel tussen particulieren onderling op diverse rechtsgebieden. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld arbeidscontracten en huurcontracten. Ook kunnen bij u bijstaan bij het vorderen van nakoming of juist ongedaanmaking van een overeenkomst.<contact opnemen>
Het erfrecht regelt de gevolgen van overlijden met betrekking tot bezittingen en schulden van de overledene. Op dit gebied kunnen wij u adviseren en voor u procederen inzake de verdeling van een nalatenschap en u helpen met vraagstukken aangaande de wijze van verdeling van een nalatenschap.<contact opnemen>
Faillissementsrecht is aan de orde op het moment dat een bedrijf failliet gaat. Wij kunnen u niet alleen helpen bij het aanvragen van een faillissementsprocedure, maar kunnen u ook bijstaan op het moment dat er namens u verweer gevoerd dient te worden. Ook kunnen wij u terzijde staan in geschillen met betrekking tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).<contact opnemen>
De regels die gelden voor iedere huurovereenkomst zijn te vinden in het huurrecht. Partijen mogen van deze regels afwijken. Doen zij dat niet dan gelden de regels zoals deze zijn opgenomen in de wet. Op het gebied van het huurrecht behartigen wij de belangen van huurder en verhuurder van zowel woonruimte als bedrijfsruimte. Ook kunnen wij u helpen bij de ontbinding van huurcontracten, eventueel via een procedure bij de kantonrechter. Daarnaast behoort het bemiddelen, adviseren en eventueel procederen bij problemen met huurachterstanden en onderhoudsgebreken tot onze werkzaamheden.<contact opnemen>
Heeft u letsel opgelopen door een ongeval of door een medische misser? Dan kunt u bij ons terecht voor het vorderen van schadevergoeding als gevolg van letsel. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan bedrijfs- en verkeersongevallen. Ook kunnen wij u helpen bij het indienen van een vorderring benadeelde partij in een strafzaak tegen de verdachte namens het slachtoffer dat letsel is toegebracht.<contact opnemen>
Indien partijen via bemiddeling tot een oplossing van het geschil komen, kan dit leiden tot een bevredigende oplossing voor beide partijen. Alsdan hoeft het geschil niet in een procedure te worden behandeld, zodat uw probleem snel en efficiënt wordt opgelost. Mediation kan bijvoorbeeld ingezet worden bij echtscheidingen, arbeidsconflicten, belastingzaken of uitkeringskwesties.<contact opnemen>
Op het gebied van ondernemingsrecht kunnen wij helpen bij het oplossen van geschillen of voorkoming van problemen tussen ondernemingen onderling, bij geschillen tussen ondernemingen met particulieren of overheidsinstellingen en bij geschillen met betrekking tot productaansprakelijkheid. Wij kunnen adviseren, contracten opstellen, algemene voorwaarden maken, maar zijn er ook voor incasso van uw vorderingen.<contact opnemen>
Het personen- en familierecht omvat onder andere de onderwerpen afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. Wij kunnen u bijstaan inzake verzoek tot een echtscheiding (gezamenlijk of namens één van partijen) of het verweren tegen een verzoek tot echtscheiding. Daarnaast kunt u bij ons onder andere terecht voor de verdeling van de boedel tussen echtgenoten, het verzoeken van een vermeerdering of vermindering van alimentatie, het vaststellen van een zorg- en contactregeling voor de kinderen en het regelen van het gezag over kinderen.<contact opnemen>
Op het gebied van sociale zekerheidsrecht kunnen wij u helpen met vraagstukken terzake bijvoorbeeld ww-, aow-, wwb-, wao-, wia-, wga- en/of wajong-uitkeringen en vraagstukken over de samenloop van werk en uitkering. Ook kunnen wij u bijstaan bij het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep tegen een afgewezen, ingetrokken of verlaagde uitkering.<contact opnemen>
In het strafrecht zijn de regels te vinden waarin is vastgelegd welk gedrag strafbaar is en welke straffen op dit gedrag staan. Indien u wordt verdacht van een strafbaar feit kunnen wij u bijstaan zowel voor als tijdens de strafrechtelijke procedure. Ook kunnen wij namens u beroep en cassatie instellen tegen een veroordeling. Verder kunnen wij de jeugdige verdachte in het jeugdstrafrecht bijstaan, namens u schadevergoeding vorderen van de dader van een strafbaar feit en beklag indienen tegen de niet-vervolging van een verdachte.<contact opnemen>